ЦК “Туризму, інформаційних технологій та іноземної мови”

    У сучасному світі туризм – це багатогранне явище, тісно пов’язане з економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом та іншими науками. Туризм, як професія, сприяє стійкому засвоєнню учнями знань, умінь і навичок у пізнавальній та дослідницькій активності, направленій на якісне оволодіння майбутньою спеціальністю.

 

 

Циклова комісія «Туризму, інформаційних технологій та іноземної мови» є випускаючою цикловою комісією зі спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа і 242 Туризм і рекреація.

Специфіка роботи колективів туристичних підприємств полягає у тому, що результатом роботи є  не продукт, а послуга. Використовуючи у своїй діяльності продукти матеріального виробництва, працівники підприємств туризму й готельного господарства створюють і реалізовують різного виду послуги. Тому процес обслуговування в туризмі вимагає особливої чіткості і високої роботи, що забезпечує високий рівень соціальної культури обслуговування і забезпечує максимальне задоволення потреб клієнта. Індивідуальний характер туристичного обслуговування зумовлює тривалий контакт зі споживачем. Звідси – високі особисті та професійні вимоги до персоналу підприємств туристичної індустрії. Саме на підготовку таких висококласних спеціалістів і спрямовує свою діяльність циклова комісія.

Національною доктриною розвитку освіти в Україні передбачається пошук оптимальних шляхів підготовки спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці, які здатні застосовувати в реальних виробничих умовах набуті професійні знання та компетентності. Звідси – постійне  забезпечення цикловою комісією виконання державних вимог до системи освіти.

Основними напрямами роботи циклової комісії є: впровадження новітніх технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань здобувачів освіти; вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу; активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти  та розвиток їх творчих здібностей; робота з обдарованою молоддю, розвиток їхнього інтелекту та світогляду; забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця; підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів; індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей здобувачів освіти.

Теоретична та практична підготовка фахівців забезпечується високим професійним рівнем викладачів.

Викладачі циклової комісії працюють в тісному контакті із викладачами відповідної кафедри НУ «Запорізька політехніка», що забезпечує спадкоємність у навчанні.  Після закінчення коледжу випускники, які одержали якісну професійну підготовку, мають  змогу продовжити навчання для одержання повної вищої освіти в Національному університеті «Запорізька політехніка».

 

 

  • Випускники мають можливість обіймати посади згідно своїх фахових компетенцій, які передбачають діяльності у сфері туризму за класифікатором професій (ДК 009:2010) та здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: («Класифікатор професій» ДК 003:2010):- 3414 Консультант з подорожей та організатор подорожей- 3414 Організатор подорожей (екскурсій)- 3414 Фахівець з туристичного обслуговування- 3414 Фахівець із організації дозвілля- 3414 Інструктор оздоровчо-спортивноготуризму (за видами туризму)

   – 3414 Фахівець з розвитку сільського туризму

   – 3414 Фахівець із конференц-сервісу

   -3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування

   – 3414 Фахівець із туристичної безпеки

   – 3414 Екскурсовод

   – 3340 Інструктор-методист з туризму

   – 3439 Інспектор з туризму

   Фахівець має кваліфікацію, яка дозволяє виконувати наступні завдання та обов’язки відповідної роботи згідно класи-фікатора професій ДК 003:2010.

   Основна сфера зайнятості відповідає коду 3414:

   Фахівець з готельного обслуговування.

   Фахівець з ресторанного обслуговування.

   Фахівець із спеціалізованого обслуговування.

   Фахівець із туристичного обслуговування.

   Організатор туристичної та готельної діяльності

   Відповідність коду 4222: Адміністратор (господар) залу

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ  МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Забезпечення дисциплін робочими програмами за освітньою програмою «Туризмознавство» спеціальності  242 «Туризм»

Психологія туризму

Туристські ресурси України

Активний туризм

Рекреаційна географія міжнародного туризму

Технологія туристичної діяльності

Технологія ресторанної справи та організація харчування туристів

Технологія гостинності та готельної справи

Історія розвитку світового туризму

Рекреаційні комплекси

Організація анімаційних послуг

Організація туристської діяльності

Основи наукових досліджень

Основи музеєзнавства

Вступ до спеціальності