Про циклову комісію

Циклова комісія «Туризму, інформаційних технологій та іноземної мови» є випускаючою цикловою комісією зі спеціальності 242 Туризм.

Специфіка роботи колективів туристичних підприємств полягає у тому, що результатом роботи є  не продукт, а послуга. Використовуючи у своїй діяльності продукти матеріального виробництва, працівники підприємств туризму й готельного господарства створюють і реалізовують різного виду послуги. Тому процес обслуговування в туризмі вимагає особливої чіткості і високої роботи, що забезпечує високий рівень соціальної культури обслуговування і забезпечує максимальне задоволення потреб клієнта. Індивідуальний характер туристичного обслуговування зумовлює тривалий контакт зі споживачем. Звідси – високі особисті та професійні вимоги до персоналу підприємств туристичної індустрії. Саме на підготовку таких висококласних спеціалістів і спрямовує свою діяльність циклова комісія.

Національною доктриною розвитку освіти в Україні передбачається пошук оптимальних шляхів підготовки спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці, які здатні застосовувати в реальних виробничих умовах набуті професійні знання та компетентності. Звідси – постійне  забезпечення цикловою комісією виконання державних вимог до системи освіти.

Основними напрямами роботи циклової комісії є: впровадження новітніх технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань здобувачів освіти; вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу; активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти  та розвиток їх творчих здібностей; робота з обдарованою молоддю, розвиток їхнього інтелекту та світогляду; забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця; підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів; індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей здобувачів освіти.

Теоретична та практична підготовка фахівців забезпечується високим професійним рівнем викладачів.

Викладачі циклової комісії працюють в тісному контакті із викладачами відповідної кафедри НУ «Запорізька політехніка», що забезпечує спадкоємність у навчанні.  Після закінчення коледжу випускники, які одержали якісну професійну підготовку, мають  змогу продовжити навчання для одержання повної вищої освіти в Національному університеті «Запорізька політехніка».