Атестація педагогічних працівників

Атестація є обов’язковою.

Атестація може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років.

Атестація проводиться не раніше ніж через рік після призначення педагогічного працівника на посаду.

Атестація повинна проводитися з дотриманням академічної доброчесності.

 Атестаційна комісія створюється наказом директора коледжу, у якому визначається персональний склад атестаційної комісії, призначаються голова та секретар атестаційної комісії. Кількість членів атестаційної комісії не може бути менше ніж п’ять осіб.

Головою атестаційної комісії І рівня є керівник (заступник керівника) закладу освіти, структурного підрозділу.

Атестаційна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її складу. Рішення атестаційної комісії приймають шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» атестаційна комісія приймає рішення в інтересах педагогічного працівника, який атестується.

Атестаційна комісія І рівня розглядає документи, подані педагогічними працівниками (крім керівників) закладу освіти, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та вживає заходів щодо перевірки їх достовірності (за потреби).

Атестаційна комісія І рівня приймає рішення про:

  • відповідність (невідповідність) педагогічних працівників закладу освіти, структурного підрозділу займаним посадам;
  • присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні).

У разі відмови у присвоєнні (підтвердженні наявної) кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» чи «спеціаліст вищої категорії» і присвоєнні (підтвердженні) відповідної нижчої кваліфікаційної категорії атестаційною комісією приймається рішення про відмову у присвоєнні та /або підтвердженні раніше присвоєного педагогічного звання.

 Нормативні документи

Положення про атестацію педагогічних працівників

Наказ МОН України від 09.09.2022 № 805 “Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників”  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-22#Text

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педаг… : Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Порядок від 23.12.2015 № 1109

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-п#Text

 План роботи атестаційної комісії на 2023-2024 н.р.

 План роботи атестаційної комісії на 2023-2024 н.р.

Списки викладачів, що атестуються у 2024 році 

 Списки викладачів, що атестуються у 2024 році

Графік проведення засідань атестаційної комісії на 2023/2024 н.р. 

Графік засідань атестаційної комісії у 2023-2024 н.р.

 Документи викладачам на атестацію

Для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного
працівника атестаційна комісія повинна вивчити практичний досвід роботи
педагогічного працівника, який атестується, відвідавши його відкрите
заняття.
Педагогічні працівники проводять відкриті заняття згідно з графіком,
укладеними цикловими комісіями на початку кожного семестру навчального
року.
Графік відкритих навчальних занять голови циклових комісій подають
на початку кожного навчального семестру методисту для укладання
зведеного графіка проведення відкритих навчальних занять по Коледжу.
Відкрите заняття проводить викладач циклової комісії згідно з графіком
для оцінки рівня його професійної кваліфікації; є обов’язковим і проводиться
до атестації педагогічних працівників. Такі відкриті заняття проводяться не
пізніше як за місяць для підсумкового засідання атестаційної комісії І рівня у
поточному навчальному році.
Витяг із рішення циклової комісії подається методисту коледжу.
Обговорення відкритого заняття проходить на засіданні циклової комісії
на основі відгуків відвідувачів, які додаються до протоколів відповідних
засідань.
Результати обговорення відкритих занять відображають у протоколах
засідань циклової комісії.
За результатами проведення відкритих занять може бути винесено
рішення про рекомендації стосовно можливостей претендувати на
присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії; заохочення або
обмеження педагогічного працівника.
Копія відгуку разом з витягом з протоколу засідань циклової комісії
надається секретарю атестаційної комісії коледжу.

Вимоги до присвоєння педагогічного звання «Викладач-методист»

Педагогічний працівник, що атестується, повинен надати до атестаційної
комісії наступні документи:
1. Заяву про проведення позачергової атестації (до 20 грудня поточного
року). (Заява про проведення позачергової атестації)
2. Звіт професійної майстерності педагогічного працівника. (Звіт професійної майстерності педагогічного працівника)
3. Копія відгуку про відкрите заняття.
4. Витяг з протоколу засідання циклової комісії.
У разі подання педагогічними працівниками документів для атестації у
електронній формі, педагогічні працівники надсилають необхідну
документацію на електронну пошту коледжу [email protected]