ЛІЦЕНЗІЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

НАКАЗ ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

Додаток до наказу Міністерства освіти та науки України від06.11.2019 р. №979-л

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У

ВСП «ЗГФК НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА

 

п/п

Показники діяльності Кількісні параметри
Денна форма навчання Заочна форма навчання
1.

Ліцензований обсяг Запорізького гуманітарного фахового коледжу  НУ «Запорізька політехніка» (осіб)

170

50

– фаховий молодший бакалавр

170

50

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

у т.ч. за формами навчання:

366 9

– денна

366

– заочна

9

3.

Кількість навчальних груп

15 5
4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом:

3

3

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

– фаховий молодший бакалавр

3

3

5.

Кількість кафедр (циклових (предметних) комісій), разом:

3

З них випускових:

3

6. Кількість факультетів (відділень), разом:

2

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів

за освітньо-професійною програмою «Правознавство» спеціальності 081 «Право»

за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм»

за освітньо-професійною програмою «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

081 «Право»

242 «Туризм»

017 «Фізична культура і спорт»